10 Feb 2015

V.


V., Thomas Pynchon

I think I'm gonna have to make a map.