1 Feb 2014

The Brothers Karamazov


The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoyevsky, tr. Constance Garnett

Dostoyevsky is best when he's boring.