Saturday, February 01, 2014

The Brothers Karamazov


The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoyevsky, tr. Constance Garnett

Dostoyevsky is best when he's boring.

No comments: